Klauzula mediacyjna

Mediation clause / La clause de médiation/Clausola di mediazione

Zachęcamy do stosowania klauzuli mediacyjnej Międzynarodowego Centrum Mediacji w swoich umowach handlowych.

pl

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Godpodarczych w Polsce.

W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

 

pl

Any dispute which results from such an agreement, or which are connected with it, can be settled amicably by the International Mediation Centre at the International Chambers of Commerce in Poland.

If the parties cannot reach a settlement through a mediation proceeding within 60 days from the filing of the motion for mediation or other term agreed in written form by the parties, each party can file a case to the appropriate court

 

pl

Tout différend découlant ou en rapport avec le présent contrat sera réglé à l’amiable au sein du Centre International de Médiation des Chambres de Commerce et d’Industrie Internationales en Pologne.

Si aucun accord n’est pas conclu et un différend ne peut être réglé dans le cadre des processus de médiation dans un délai de soixante jours à partir du dépôt d’une demande de médiation ou dans l’autre délai convenu par écrit par les parties, chacune d’elles est libre de soumettre leur différend au tribunal compétent.

 

pl

Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente accordo sarà risolta in via amichevole dal Centro Internazionale delle Mediazioni, delle Camere di Commercio Internazionali in Polonia.

In caso di disaccordo e di incapacità di risolvere la controversia nei procedimenti di mediazione entro 60 giorni dalla data di presentazione di una richiesta di mediazione o di qualsiasi altro termine concordato per iscritto dalle parti, ciascuna parte può sottoporre la controversia al tribunale competente.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Jeśli chcesz rozwiązać spór w biznesie w drodze mediacji, skontaktuj się z nami!